Powrót na górę
Kolejna prawomocna przegrana banku z frankowiczami?! Tym razem mBank cofa apelację i frankowicze kolejny raz wygrywają!

17.07.2020

Tym razem frankowicze, którzy pozwali mBank w ramach pozwu zbiorowego odnoszą zdaje się znaczący sukces strategiczny i poniekąd psychologiczny w walce z bankiem. W sprawie z pozwu zbiorowego łącznie ponad 1200 frankowiczów wygranej w pierwszej instancji przed Sądem Okręgowym w Łodzi, w którym Sąd w swoim wyroku z dnia 3 lipca 2013 r. (II C 1693/10) przyznał frankowiczom rację, w środę 15.07.2020 mBank poinformował o cofnięciu apelacji. Tym samym po 10 latach od wytoczenia pozwu uprawomocnia się korzystne dla tak znaczącej grupy frankowiczów orzeczenie Sądu pierwszoinstancyjnego.

Sąd Okręgowy w Łodzi w swoim wyroku z 3 lipca 2013 r. II C 1693/10, po około 3 latach toczącej się sprawy ustalił, że mBank pobieranie zawyżonego oprocentowania przez bank – w tym przypadku mBank – stanowi nienależyte wykonanie umowy i tym samym powoduje pociągnięcie go do odpowiedzialności o charakterze odszkodowawczym wobec kredytobiorców.

Nienależyte wykonanie umowy przez mBank

Powództwo zbiorowe o ustalenie odpowiedzialności odszkodowawczej przeciwko mBankowi wniesione zostało przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie. Strona powodowa argumentowała w pozwie, że bank nienależycie wykonał umowy kredytowe waloryzowane kursem CHF, czyli tzw. umowy frankowe, zawarte z kredytobiorcami- konsumentami. W przedmiotowej sprawie chodziło o umowy zawarte przez frankowiczów w latach 2005-2006. W sprawie domagano się odszkodowania za szkody poniesione przez kredytobiorców w związku z tym, że bank pobierał zawyżone kwoty oprocentowania od kredytobiorców wykonując tym samym umowę kredytową w sposób nienależyty. Doprowadziło to do powstania po stronie kredytobiorców-konsumentów szkody, do której powstania by nie doszło, gdyby umowa była wykonywania przez bank należycie. W przypadkach umów objętych sporem chodziło o tę część umów kredytów hipotecznych, w których stawka oprocentowania kredytu zależała w istocie od decyzji zarządu banku, a nie żadnych rynkowych wskaźników. Sytuacja taka spowodowała, że wzrost stawki LIBOR umożliwiał bankowi powoływanie się na taką okoliczność i podwyższanie oprocentowania – w efekcie dodatkowe zawyżanie kosztów kredytu dla kredytobiorców. ALE mechanizm ten działał niestety tylko w jedną stronę, tj. w przypadku obniżania się stawki LIBOR, oprocentowanie nie zmieniało się, albowiem bank powoływał się na zmianę parametrów finansowych wskazywanych w umowach. 

Skutki cofnięcia apelacji przez bank

W opisywanej sprawie wątpliwości nie miał już Sąd Okręgowy w Łodzi jako Sąd pierwszej instancji przyznając rację stronie powodowej. mBank wobec takiego rozstrzygnięcia złożył więc apelację, która jak się okazuje w dniu 15.07.2020 została przez pozwany bank cofnięta. Oznacza to więc, że Sąd II instancji zobligowany jest do umorzenia postępowania, a co za tym idzie pierwszoinstancyjna wygrana frankowiczów staje się prawomocna. Rzecznicy banku wskazali, że uznanie stałego oprocentowania kredytów hipotecznych waloryzowanych kursem waluty obcej z dnia uruchomienia kredytu jest w zasadzie kompromisowym rozwiązaniem(!).

W takim stanie rzeczy bank niejako przyznaje racje frankowiczom. Pamiętać jednak należy, że przedmiotową sprawą nie są objęte znane bardzo dobrze z aktualnych wokand sprawy o unieważnienie umów kredytów frankowych lub co najmniej uznania klauzul waloryzacyjnych za nieważne. Sąd uznał jedynie abuzywność klauzuli dotyczącej zmiennego oprocentowania i nie wypowiadał się co do ważności pozostałych klauzul zawartych w umowach frankowych

 

Niezależnie od tego na gruncie aktualnie rozwijającego się korzystnego dla frankowiczów orzecznictwa sądów krajowych możliwe jest poszukiwanie również korzystnego rozstrzygnięcia w tym zakresie dla frankowiczów zaangażowanych w opisywany spór zbiorowy z mBankiem z wykorzystaniem znanych nam dzisiaj silnych argumentów podważających ważność umów frankowych w ogóle. Z drugiej jednak strony strategia mBanku jest w tym przypadku nacelowana na minimalizację ryzyka, albowiem Sąd przecież mimo nieważności klauzuli waloryzacyjnej w pozostałym zakresie uznał umowę za ważną i wiążącą kredytobiorców. Takie podejście i analiza orzeczenia mogą utrudniać kredytobiorcom dochodzenie swoich dalszych roszczeń. Na taką niekorzystną interpretację tegoż rozstrzygnięcia antidotum stanowić może jednak uchwała Sądu Najwyższego z dnia z 8 listopada 2019 r. (III CZP 27/19), która jednoznacznie przesądza o braku mocy wiążącej takiego rozstrzygnięcia na sprawy, w których frankowicze żądać będą ustalenia nieważności innych części umowy niż klauzule dotyczące oprocentowania lub unieważnienia umowy w pozostałym zakresie.

 

Z pewnością dalsze działania frankowiczów są możliwe i droga do uzyskania pozytywnych rozstrzygnięć pozostaje otwarta. Warto wspomnieć też, że przecież cześć frankowiczów uczestniczących po stronie powodowej w tym wygranym sporze uczestniczy jednocześnie w innym sporze zbiorowym przeciwko mBankowi, w którym to Sąd przychylił się do zabezpieczenia p[owództwa frankowiczów poprzez zawieszenie spłaty rat kredytowych, o czym pisaliśmy tutaj https://bankownia.pl/zawieszenie-splaty-kredytu-na-wyciagniecie-reki-dla-frankowiczow-jest-kolejne-postanowienie-sadu-tym-razem-w-sprawie-z-pozwu-zbiorowego-przeciwko-mbankowi 

Bankownia.pl


 

Masz kredyt, np. frankowy,
z którego spłatą sobie nie radzisz?

Dlaczego warto
powierzyć nam sprawę

 • Odpowiadamy na wszystkie zapytania
 • Działamy sprawnie i transparetnie

  Sprawnie odpowiadamy na wszystkie zapytania, a udzielane informacje są jasne i kompletne.

 • Indywidualnie analizujemy Twoją sprawę
 • Dokładnie i indywidualnie analizujemy Twoją sprawę

  Nie działamy masowo. Każdy klient to dla nas osobny przypadek, który traktujemy ze szczególną uwagą i skupieniem.

 • Odpowiadamy na Twoje pytania
 • Odpowiadamy na Twoje pytania i wątpliwości na każdym etapie

  Nie działamy mechanicznie, nasz zespół tworzą ludzie, przykładający wagę do opieki nad klientem od pierwszego zapytania do zamknięcia sprawy.

 • Nie stosujemy ukrytych kosztów
 • Nie stosujemy ukrytych kosztów

  Nie unikamy tematów trudnych.Wszelkie koszty mogące pojawić się w sporze oraz ich ryzyko są przedstawiane i wyjaśniane klientowi.

 • Doświadczenie naszych prawników
 • Bazujemy na praktycznym doświadczeniu naszych prawników

  Doświadczenia w sporach z bankami i firmami windykacyjnymi zdobywamy od kilku lat. Znamy perspektywę i punkt widzenia również drugiej strony, co ułatwia opracowanie skutecznej strategii.

 • Odpowiadamy na wszystkie zapytania
  Działamy sprawnie i transparetnie

  Sprawnie odpowiadamy na wszystkie zapytania, a udzielane informacje są jasne i kompletne.

 • Indywidualnie analizujemy Twoją sprawę
  Dokładnie i indywidualnie analizujemy Twoją sprawę

  Nie działamy masowo. Każdy klient to dla nas osobny przypadek, który traktujemy ze szczególną uwagą i skupieniem.

 • Odpowiadamy na Twoje pytania
  Odpowiadamy na Twoje pytania i wątpliwości na każdym etapie

  Nie działamy mechanicznie, nasz zespół tworzą ludzie, przykładający wagę do opieki nad klientem od pierwszego zapytania do zamknięcia sprawy.

 • Nie stosujemy ukrytych kosztów
  Nie stosujemy ukrytych kosztów

  Nie unikamy tematów trudnych.Wszelkie koszty mogące pojawić się w sporze oraz ich ryzyko są przedstawiane i wyjaśniane klientowi.

 • Doświadczenie naszych prawników
  Bazujemy na praktycznym doświadczeniu naszych prawników

  Doświadczenia w sporach z bankami i firmami windykacyjnymi zdobywamy od kilku lat. Znamy perspektywę i punkt widzenia również drugiej strony, co ułatwia opracowanie skutecznej strategii.