Powrót na górę
Jak sformułować żądanie w pozwie frankowym? – nowa uchwała Sądu Najwyższego

20.10.2020

15 września 2020 r. Sąd Najwyższy odpowiedział na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku dotyczące denominowanego kredytu frankowego oraz możliwości orzeczenia bezskuteczności niedozwolonych postanowień umownych w przypadku żądania przez stronę unieważnienia umowy kredytowej (sygn. akt III CZP 87/19). Znaczenie uchwały jest duże, a jej konsekwencje mają istotne znaczenie dla toczących się sporów frankowych. Prawdopodobnie doprowadzi ona do wydłużenia postępowań frankowych, a w niektórych przypadkach brak profesjonalnego rozeznania w kwestii żądań zgłoszonych w pozwie może negatywnie rzutować na zakończenie sprawy dla klienta. Sprawdź co trzeba wiedzieć, sporządzając pozew frankowy, aby uniknąć przedłużenia procesu.

Stan faktyczny

Sprawa miała za przedmiot hipoteczny kredyt denominowany MIX, zawarty przez konsumentów z Bankiem PKO BP na kwotę 134 tyś. zł. Na skutek zaprzestania spłat rat kredytu bank wypowiedział kredytobiorcom umowę. Następnie kredytobiorcy wytoczyli przeciw bankowi powództwo, wnioskując jedynie o unieważnienie umowy ze względu na stosowanie klauzul niedozwolonych przez bank. Sąd Okręgowy w Elblągu oddalił powództwo w całości. 

Pytanie prawne do Sądu Najwyższego

Sąd Apelacyjny w Gdańsku w związku z pojawieniem się wątpliwości co do sprawy, zwrócił się do Sądu Najwyższego z poniższym pytaniem: 

„Czy w sprawie między konsumentem a Bankiem o ustalenie nieważności w całości - umowy kredytu hipotecznego formalnie zawartego w walucie obcej (CHF) a wypłaconego i spłacanego w walucie polskiej, Sąd w ramach postępowania apelacyjnego - w sytuacji ustalenia, że część postanowień umowy stanowi niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu art. 385 (1) k.c., może w świetle art. 321 § 1 k.p.c. orzec, iż tylko określone postanowienia umowy (a nie cała umowa) są bezskuteczne lub nieważne?​”

Innymi słowy wątpliwości dotyczyły: 

- po pierwsze, kwestii czy sąd może w drugiej instancji orzec o odfrankowieniu kredytu, w sytuacji, w której w pozwie strony wnioskowały jedynie o jego unieważnienie. Twierdzenie takie jest o tyle uzasadnione, że jako oparte na podstawie argumentacji a maiori ad minus, rodzi pytanie, czy jeśli brak jest podstaw do uznania całej umowy za nieważną, sąd samodzielnie może uznać część jej postanowień za niedozwolone i niewiążące;

- po drugie, określenia czy ustalenie istnienia niedozwolonych postanowień umownych prowadzi do ich nieważności czy bezskuteczności.

Uchwała Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 15 września 2020 r. sygn. akt III CZP 87/19 stwierdził stanowczo, że:

„Żądanie uznania postanowienia wzorca umowy za niewiążące konsumenta (art. 385[1] k.c.) nie jest tożsame ani nie zawiera się w żądaniu ustalenia nieważności umowy (art. 58 k.c.).”

Oznacza to, że Sąd Najwyższy wyraźnie rozdzielił żądanie dotyczące uznania bezskuteczności określonego postanowienia oraz żądania unieważnienia umowy. Strona wnioskująca o unieważnienie umowy może dochodzić jedynie jej unieważnienia, natomiast domagająca się uznania postanowienia za niewiążące, jego uznania za bezskuteczne. 

Chociaż uzasadnienia uchwały jeszcze nie wydano, podstawą do wydania takiego rozstrzygnięcia są przepisy art. 321 i 383 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z ich treścią, sąd nie może wyrokować co do przedmiotu, który nie był objęty żądaniem, ani zasądzać ponad żądanie. W postępowaniu apelacyjnym natomiast nie można rozszerzyć żądania pozwu ani występować z nowymi roszczeniami.

Wpływ Uchwały Sądu Najwyższego na postępowania frankowe

Ze względu na swoją doniosłość Uchwała z pewnością znajdzie zastosowanie w orzecznictwie sądów powszechnych. Będzie ona oznaczać konieczność posiadania większej świadomości i wiedzy praktycznej przy konstruowania żądań pozwów frankowych. Jak wynika z treści przytoczonego rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego ich nieprecyzyjne określenie będzie mogło skutkować oddaleniem pozwu bądź skierowaniem sprawy do ponownego rozpoznania co wydłuży czas całego postępowania. W natłoku rozmaitych informacji na temat spraw frankowych warto jest skorzystać z indywidualnej porady profesjonalnego pełnomocnika. Jak się okazuje w przeciwnym razie można narazić się na niepożądane konsekwencje. 

Masz kredyt, np. frankowy,
z którego spłatą sobie nie radzisz?

Dlaczego warto
powierzyć nam sprawę

 • Odpowiadamy na wszystkie zapytania
 • Działamy sprawnie i transparetnie

  Sprawnie odpowiadamy na wszystkie zapytania, a udzielane informacje są jasne i kompletne.

 • Indywidualnie analizujemy Twoją sprawę
 • Dokładnie i indywidualnie analizujemy Twoją sprawę

  Nie działamy masowo. Każdy klient to dla nas osobny przypadek, który traktujemy ze szczególną uwagą i skupieniem.

 • Odpowiadamy na Twoje pytania
 • Odpowiadamy na Twoje pytania i wątpliwości na każdym etapie

  Nie działamy mechanicznie, nasz zespół tworzą ludzie, przykładający wagę do opieki nad klientem od pierwszego zapytania do zamknięcia sprawy.

 • Nie stosujemy ukrytych kosztów
 • Nie stosujemy ukrytych kosztów

  Nie unikamy tematów trudnych.Wszelkie koszty mogące pojawić się w sporze oraz ich ryzyko są przedstawiane i wyjaśniane klientowi.

 • Doświadczenie naszych prawników
 • Bazujemy na praktycznym doświadczeniu naszych prawników

  Doświadczenia w sporach z bankami i firmami windykacyjnymi zdobywamy od kilku lat. Znamy perspektywę i punkt widzenia również drugiej strony, co ułatwia opracowanie skutecznej strategii.

 • Odpowiadamy na wszystkie zapytania
  Działamy sprawnie i transparetnie

  Sprawnie odpowiadamy na wszystkie zapytania, a udzielane informacje są jasne i kompletne.

 • Indywidualnie analizujemy Twoją sprawę
  Dokładnie i indywidualnie analizujemy Twoją sprawę

  Nie działamy masowo. Każdy klient to dla nas osobny przypadek, który traktujemy ze szczególną uwagą i skupieniem.

 • Odpowiadamy na Twoje pytania
  Odpowiadamy na Twoje pytania i wątpliwości na każdym etapie

  Nie działamy mechanicznie, nasz zespół tworzą ludzie, przykładający wagę do opieki nad klientem od pierwszego zapytania do zamknięcia sprawy.

 • Nie stosujemy ukrytych kosztów
  Nie stosujemy ukrytych kosztów

  Nie unikamy tematów trudnych.Wszelkie koszty mogące pojawić się w sporze oraz ich ryzyko są przedstawiane i wyjaśniane klientowi.

 • Doświadczenie naszych prawników
  Bazujemy na praktycznym doświadczeniu naszych prawników

  Doświadczenia w sporach z bankami i firmami windykacyjnymi zdobywamy od kilku lat. Znamy perspektywę i punkt widzenia również drugiej strony, co ułatwia opracowanie skutecznej strategii.